دقیقه شمار یه صبح دلگیر ...

صبح ٧:٢٠ :

بالش قلبیم رو بغل می کنم باز می خوابم ..

صبح ٨:١۵ :

مامانی ؛ من گشنمه !!!

چشمام که باز می شن ؛ صورت نشسته گلم و می بینم ..

می کشمش زیر پتو ؛ شروع می کنم بوسیدن و ...

صبح ٨:٣٠ :

توی دستشویی داریم دعوا می کنیم ؛ سر این که کی اول بره اون تو !!

پسرم می خواد پرنده (برنده ) بشه ... منم اخر می شم مثل همیشه ..

صبح ٨:۴٠:

هر دو تا لنگه در یخچال و باز کردم !! خودمم نمی دونم چی می خوام ..

دارم غر می زنم !!! " مرد گنده خجالت نمی کشه !! نمی گه من می رم

بیرون کوفت می خورم ؛ این زن به جهنم ؛ درد بخوره ؛ .... این بچه چه گناهی داره .... "

صبح٨:۵۵ :

هنوز دارم غر می زنم . نشستم روی کابینت ! دارم غر می زنم . غر می زنم ..

صبح ٩ تمام :

خوب که چی ؟؟ " مامان من گشنمه ها " یه غذایی نیست من بخورم !!

یه نفس عمیق ! می پرم پایین .. باز می رم توی یخچال .. دلم حلیم می خواد !!!

شیر ؛ ارد برنج ...

خوب این بد نیست ؛ حداقل مانی دوست داره .. شیر جوش و می زارم رو گاز

یعنی تا حدودی پرتابش می کنم ..

..

صبح ٩:١٠ :

کلافه

تا پایان ١٠/١٠/٨٨

تاریخ روی بطری شیر !!!

من چی کار کنم حالا ؟؟؟

صبح ٩:١۵ :

کیک و آبمیوه دادم به مانی ؛ خودمم دارم سوهان !! میخورم ..

...

به ما صبحونه سالم نیومده ... همین !

..

تاریخ انقضا ... چیز بدیه ....

بی فکری غیر قابل تحمل ..

جمعه ابری و دلگیر ؛ اینم از صبحش .. تا شب خدا به خیر کنه !!

 

/ 0 نظر / 7 بازدید